Traductor

dimarts, 22 de desembre de 2015

LA JORNADA A BMN S'ESTIRA COM UN XICLET I SENSE CONTROL

Circ. 073/2015
Circular completa (PDF): català / castellano

El passat dia 21 de setembre de 2015 vàrem cursar queixa davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), Inspecció Provincial de les Illes Balears. Denunciàvem les extralimitacions horàries amb afectació sobre la conciliació de la vida familiar i laboral i les jornades laborals fora d’horari i sense control. Adjuntàvem al nostre escrit una denúncia prèvia, també d’UOB, de 27-05-2014. BMN és “reincident”. També còpia d’una “convidada” a una reunió del Plan Tàctico Pymes. Palesàvem la incoherència entre la importància que el banc donava a l’event (“sector estratègic pel banc”) i la “invitació”, circumstància que delata el frau per evitar dir “convocatòria”. Denunciàvem també, en general, l'extralimitació horària (això és, fora de l’horari pactat de 8 a 15 hores) a la que es veu sotmesa la plantilla, de manera habitual, degut a la sobrecàrrega de treball, les mesures suspensives i de reducció de jornada en vigor i la deguda atenció a la formació. Finalment, denunciàvem que a BMN ni existeix cap control horari ni informació a la representació laboral, la qual rep contínues queixes dels treballadors afectats per les extralimitacions horàries que són norma i no excepció.
Desprès de realitzar les actuacions corresponents, la ITSS ens va contestar a finals de novembre, tot informant-nos del següent:
  • L’empresa no nega la celebració de “reunions vespertines”. Admet que, en algunes ocasions, els “directors i determinats empleats” de les oficines són “convidats” a participar de reunions de coordinació o informatives que poden ser realitzades en horari d’horabaixa però que “és una activitat que ha de qualificar-se d’absolutament voluntària” i que “no forma part de la prestació laboral habitual”. L’empresa considera que són “esporàdiques” i “nega la realització d’hores extraordinàries habituals”. L’empresa aporta documentació que acredita que les reunions d’horabaixa són “per invitació”.
  • L’empresa també acredita la formació realitzada: en els darrers deu mesos, 93 hores. 48,5 en horari laboral i 44,5 fora de l’horari.
  • La jornada s’estableix en el Conveni Col·lectiu sectorial i és de 1680 hores en còmput anual. A BMN, la distribució horària és de 8 a 15 hores.
  • Que hi ha Jurisprudència que adopta un criteri restrictiu i determina que només poden considerar-se hores extraordinàries aquelles que superin la jornada màxima legal (40 hores setmanals i 1826 hores i 27 minuts anuals). Diu que, segons varis autors citats, tot i la fixació d’una jornada ordinària, es poden considerar no extraordinàries les hores que excedeixin la mateixa i no superin la jornada màxima legal (40 hores setmanals).
  • Però que essent el referent del Conveni la jornada anual expressada en hores ordinàries, resulta obvi que només en aquells casos en què se superi el número d’hores ordinàries anuals (1680 hores) es pot constatar que s’han efectuat hores extraordinàries en un cas concret. “La regulació legal i convencional ve a limitar les hores extraordinàries habituals, persistents, realitzades amb una freqüència diària o setmanal que supera i deixa sense sentit algun els límits de jornada anual i la seva expressió diària, ja que el seu incompliment és flagrant i notori.”
  • Es reitera en el Llibre de Visites de l’empresa que, per evitar les possibles limitacions de la conciliació de la vida familiar es recomana que es programin totes les reunions de personal dins els límits horaris diaris.

La ITSS, com sempre en aquest tema, s’aferra a les 1680 hores anuals. Però no es pronuncia sobre la nostra reclamació de CONTROL HORARI i INFORMACIÓ A LA REPRESENTACIÓ LABORAL. Perquè és elemental: diu que si no hi ha excés sobre les 1680 hores no hi ha dedicació extraordinària. Fantàstic! Però, com es pot saber això si a BMN no hi ha cap control de les hores realitzades (llevat, pot ser, de les de formació) fora de la jornada diària?


ARA HEM TENGUT NOTÍCIA D’UNA IMPORTANT SENTÈNCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL (4-12-2015), SOBRE UNA DEMANDA INICIADA PEL SATE (SINDICAT DE CIC) I D’ALTRES SINDICATS DE BANKIA. LA SALA ESTIMA LA DEMANDA I CONDEMNA A BANKIA, S.A. A ESTABLIR UN SISTEMA DE REGISTRE DE LA JORNADA DIARIA EFECTIVA (ENCARA QUE HI HAGI O S’IMPLANTIN DIFERENTS TIPUS DE JORNADA) QUE PERMETI COMPROVAR ELS EXCESSOS HORARIS DAMUNT CONVENI I PACTES COL·LECTIUS D’APLICACIÓ, AIXÍ COM DONAR TRASLLAT A LA RLT DE LA INFORMACIÓ SOBRE LES HORES EXTRAORDINÀRIES REALITZADES EN CÒMPUT MENSUAL.

ÉS MOLT BO D’ENTENDRE: SENSE CONTROL DE LES JORNADES DIÀRIES NO ES POT SABER SI HI HA EXCÈS DE LES 1680 HORES ANUALS. LI FAREM AVINENT A LA INSPECCIÓ DE LES ILLES!

RECLAMAM A BMN QUE APLIQUI LA DOCTRINA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL. EN TOT CAS, EL COMPLIMENT DE LA JORNADA ORDINÀRIA I EL CONTROL ESTRICTE DEL QUE QUEDI FORA DE LA JORNADA DIÀRIA PACTADA. PER ALTRA PART, DEMANAM QUE L’EMPRESA S’ABSTENGUI DE FER “CONVIDADES” AQUESTS DIES EN QUÈ LES OFICINES VAN DE BÒLID! ÉS QUE NO PODEN RESPECTAR NI LA SETMANA DE NADAL?


UOB DESITJA PAU A TOTES LES PERSONES DE BONA VOLUNTAT!

MOLTS D’ANYS I BONS!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.