Traductor

dijous, 26 de gener de 2017

L’ALTAVEU EMPRESARIAL (1)

Circ. 005/2017
Circular completa (PDF): català / castellano
Com de costum, el sindicat més alineat amb la direcció de BMN ha publicat dues circulars amb informació sobre les vacances i homologació salarial. Atès que contenen informació imprecisa o directament falsa, ens veim en el cas de publicar l’opinió d’UOB sobre aspectes clau:
1) Vacances: reproduïm, de la norma vigent a l’efecte, que és l’art. 35 del Conveni Col·lectiu de Caixes, com s’han d’elaborar els quadres. Cal tenir en compte que als quadres de vacacions convé introduir només els 26 dies de vacances. No us poden obligar a preveure els dies de lliure disposició!
Artículo 35. Vacaciones anuales
1. (…) En todo caso, la Caja y el empleado podrán convenir la división en dos del periodo de vacaciones.
2. (...) Las Entidades establecerán para cada Oficina el cuadro del personal afecto a ellas cuidando que los servicios queden debidamente cubiertos y procurando atender los deseos de aquél; en los turnos de vacaciones, los empleados con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los períodos de vacaciones escolares[1] y dentro de esta situación, o si no hubiera empleados en ella, se resolverá la preferencia, dentro del Nivel, a favor de quienes tengan mayor antigüedad en la Institución. La preferencia a favor de los empleados con responsabilidades familiares no implica la elección de un turno determinado sino, únicamente, que sus vacaciones se disfruten dentro de los límites del período de vacaciones escolares; respetando este requisito, la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá en favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel, aunque los empleados solicitantes no tengan responsabilidades familiares.
3. El personal de las Cajas conocerá las fechas en que le corresponda las vacaciones, al menos dos meses antes del comienzo de su disfrute; si no existiere acuerdo entre las partes, la jurisdicción competente, de conformidad con el procedimiento establecido al efecto, fijará la fecha que corresponda.
Cumplido el preaviso de dos meses de antelación a que se refiere el párrafo anterior, el acuerdo sobre el calendario de vacaciones será ejecutivo, no suspendiéndose esta ejecutividad por el solo anuncio de la intención de reclamar ante la jurisdicción competente, ni por interposición de la demanda ante ella, sino solamente por sentencia en contrario.
Per tant, algú ens pot dir d’on han tret, aquests sindicalistes, que “Se elige primero por nivel, y a igualdad de nivel, por antigüedad”? Ni al Conveni de Banca funciona així! En primer lloc caldria que aclarissin de quin “nivel” parlen. Del nivell retributiu? Dels “galons”? Dels nivell d’insatisfacció del treballador amb la Direcció de BMN? En segon lloc, de quina “antigüedad”? De l’antiguitat a l’empresa, de l’antiguitat al nivell o de l’antiguitat de posicionaments sindicals carpetovetònics? Segons el Conveni de Caixes, es tracta sempre del nivell retributiu i l’antiguitat a l’empresa. Seria bo parlar amb propietat, més en un tema tan sensible en què des de la Direcció no es fa res per acabar amb l’ambigüitat.
Des d’UOB hem defensat sempre que l’únic criteri d’ordre que indica el Conveni de Caixes (i el de Banca!) és el de l’antiguitat a l’empresa, això sí, dins de cada Nivell retributiu. Doncs, el criteri del Nivell només és un criteri classificatori. Ens imaginam que saben diferenciar una “relació d’ordre” d’una “relació equivalència”. D’on provenen les “classes”? Un temps, el Conveni parlava de “Categoria” (i quan aquestes varen desaparèixer, varen substituir la paraula per “Nivell”). És a dir, els auxiliars triaven per ordre d’antiguitat entre ells, i no s’interferien amb els oficials, que a la vegada tampoc no s’interferien amb els caps, etc.
Mantenir el redactat que tenim al Conveni de Caixes és un gran absurd que avui en dia no té ni cap ni peus, més encara havent signat un nou Conveni Col·lectiu fa no-res. Per evitar abusos, entenem necessari de pactar una regulació sobre vacacions basada en criteris de justícia i solidaritat, donant preeminència a criteris transversals com l’antiguitat a l’empresa i qüestions d’àmbit familiar.
Ni l’empresa ni cap sindicat per ell tot sol poden decidir que “respetando este requisito [atenció a responsabilitats familiars], la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá en favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel” es transforma, a BMN, en “Se elige primero por nivel, y a igualdad de nivel, por antigüedad”. Hi ha diferència ferm!
Molt alerta, doncs, si es volen evitar segons quins tràngols, a emprar per iniciativa pròpia informacions sindicals poc clares com a manual d’actuació. En cas de demanda d’algun company que trobi que se li està cometent un abús o causant un perjudici, s’hauria de codemandar el treballador que vol passar davant tot vulnerant la llei.
Continuarà...[1] 15 dies seguits (Pla d’Igualtat BMN).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.