Traductor

dilluns, 13 de febrer de 2017

INFORME UOB SOBRE FORMACIÓ MIFID II

Circ. 011/2017
Circular completa (PDF): català / castellano

En relació a l’informe preceptiu de la representació legal dels treballadors, art. 15 del Reial Decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, que ens va demanar l’empresa per correu electrònic dia trenta-u de gener de 2017, informam que acabam de lliurar el següent escrit:


1) DENOMINACIÓ, OBJECTIUS I DESCRIPCIÓ DE LAS ACCIONS A DESENVOLUPAR
En aquest punt hem de fer esment a la manca de transposició espanyola de la Directiva 2014/65/EU. Per la seva banda, l’ESMA ha publicat unes directrius per a l’avaluació dels coneixements i les competències. Deis que teniu el ViP de la CNMV, però no ens l’aportau. Tot tenint en compte notícies de premsa que a finals de l’any passat afirmaven que aquest organisme encara no té clar com ha de ser la transposició de Mifid II en els temes d’incentius i FORMACIÓ, no entenem l’abast del ViP de què parlau. A què exactament ha donat el ViP la CNMV? Hi ha garantia que, un cop desplegada la normativa, la formació que proposau permeti obtenir les certificacions adequades perquè la xarxa d’oficines sigui plenament competent i competitiva en l’hiperbancaritzat mercat balear?


2) COL•LECTIUS DESTINATARIS I NÚMERO DE PARTICIPANTS PER ACCIONS

El document que ens remeteu és una presentació, no una memòria, i no està suficientment detallat per poder emetre un informe en condicions, menys encara en aquest apartat. D’inici, els col•lectius i el número de treballadors destinataris d’aquesta formació ens sembla arbitrari. Es posarà la formació a l’abast de tota la plantilla? La formació és un dret dels treballadors, no una concessió de l’empresa. Més si tenim en compte que es tracta d’una formació competencial i professionalitzant que esdevé normativament necessària per a desenvolupar feines que una part de la plantilla ja està realitzant. Què passa si un treballador ja desenvolupa la feina que ara es vol acreditar i resta fora dels col•lectius destinataris?
L’eliminació de categories professionals i la mobilitat funcional que l’ACARL va imposar fa anys al Conveni Col•lectiu de Caixes no casa amb restringir la formació a un terç de la plantilla de BMN. Si la intenció de l’empresa és obrir nous terminis de formació per adreçar-la a la resta de treballadors, ja hauria de figurar a la vostra documentació, al calendari previst i al pressupost de Formació.


3) CALENDARI PREVIST D’EXECUCIÓ

El calendari que remeteu (de febrer a juliol) és massa genèric per realitzar una valoració. Per començar, no s’ajusta a la realitat en tant en quant ja som ben entrats al mes de febrer. D’altra banda, ni el calendari ni la vostra documentació no inclou la part realitzada durant el recent procés d’ascens per capacitació de BMN i que representava, segons l’empresa, un 80% (de quina acreditació?).
D’altra banda, planificar l’inici de la formació al febrer, abans i tot de fer acusament de rebuda de l’informe de la representació laboral, constata el poc interès de BMN en fer algun cas a les opinions dels sindicats amb presència a l’empresa. 
El calendari no especifica, i ho hauria de fer, que la formació hauria de ser en horari laboral o, si més no, ser considerada jornada de treball a tots els efectes, tot tenint en compte que si es desenvolupa fora de l’horari pactat, necessàriament hi haurà d’haver compensacions a pactar amb la representació laboral.
No estam d’acord que el calendari s’endinsi (només en part) en el període de vacances escolars i, consegüentment, en un període en què una part de la plantilla fa vacances per motius familiars. Per donar els mateixos drets i oportunitats a tota la plantilla, el curs s’hauria d’emmarcar dins un any natural complet o, si més no, allargar el termini i incloure TOT el període de vacances escolars. Altrament, els treballadors que facin vacances d’estiu al juny o al juliol es troben amb desavantatge respecte d’altres que en facin l’agost o el setembre.


4) MITJANS PEDAGÒGICS

En aquest punt també ens manca informació. Un ordinador amb connexió a Internet no és un mitjà pedagògic. Si de cas, serà el maquinari necessari per fer funcionar el programari d’e-learning, que seria el mitjà pedagògic.
Si és el cas que el curs es pugui desenvolupar, per comoditat del partícip, des d’un equip personal, entenem que es brindaran facilitats a aquells treballadors que no disposin de maquinari, de connexió a Internet o d’ambdues coses. Per exemple, accés al lloc de treball o a aules de formació habilitades, condicions de finançament per a l’adquisició o renovació d’equips informàtics, connexió a Internet...
Quant a l’eina TIC d’aprenentatge i els continguts que s’hi inclouen, entenem que hauria estat adient que ens haguéssiu remès un enllaç per accedir a l’eina TIC, analitzar el material a què dóna accés i valorar tot plegat abans de fer aquest informe.
Quant a la metodologia, es presenta de manera molt esquemàtica. Igual passa amb el contingut. Sense poder provar l’eina, sense veure el material i poder analitzar el contingut no podem informar positivament cap d’aquests extrems.


5) CRITERIS DE SELECCIÓ DELS PARTICIPANTS

Hem de tornar a reiterar l’arbitrarietat de l’empresa en la selecció dels participants que ja us hem advertit el punt 2).
D’altra banda, també hem de reiterar que no es té en compte enlloc la formació Mifid que es va desenvolupar durant el procés d’ascens per capacitació a BMN. Si, com es va assegurar, la formació Mifid d’aquest procés representava el 80% de l’acreditació, quina part de la nova formació representa el 20% restant? De quina acreditació estaríem parlant si la Directiva europea no està desplegada a l’estat espanyol? Tendrà relació o convalidació amb les de l’EFTA (EFP, EFA, EIP o EIA) que promocionen en premsa algunes entitats de la competència?6) LLOC PREVIST D’IMPARTICIÓ DE LES ACCIONS FORMATIVES

No veim cap esment als treballadors de les illes Canàries. Quant a la presencialitat derivada dels exàmens o qualsevol altre motiu, us demanam explícitament que els treballadors insulars no s’hagin de desplaçar fora de la seva illa. I si és el cas que sigui necessari un desplaçament, aquest hauria de ser assumit per l’empresa, tot meritant-se les dietes que corresponguin.


7) BALANÇ DE LES LAS ACCIONS FORMATIVES DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI PRECEDENT

En aquest punt hem de fer notar que la memòria 2016 que aportau conté informació merament quantitativa. De fet, es tracta només d’una presentació, no d’una memòria. L’apartat d’avaluació (una sola diapositiva) el despatxau amb una “evaluación de la satisfacción”. L’avaluació hauria de comportar recollir dades, analitzar-les, emetre judicis i prendre decisions, més si tenim en compte que durant el procés d’ascensos per capacitació a BMN ja hi va haver una formació Mifid imposada per la Direcció (i acceptada per alguns sindicats). Quina seria l’avaluació de coneixements i competències derivada d’aquesta primera formació? Si haguéssiu inclòs tot això, podríem parlar d’un balanç. No és el cas.

La documentació que heu presentat per informar la representació laboral d’un tema de tanta transcendència com aquest no és satisfactòria i la consideram un passatú per complir l’expedient quant a drets de bonificació. Consegüentment, hem d’INFORMAR NEGATIVAMENT la proposta d’accions formatives Mifid II en tant en quant no s’aclareixin els dubtes expressats en aquest informe i l’empresa no esmeni les mancances detectades.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.