Traductor

dijous, 18 de desembre de 2014

L’AJUT D’ESTUDIS A FORA: PACTA SUNT SERVANDA!

Circ. 074/2014
Circular completa (PDF): català / castellano

L’article 59.5 del Conveni Col·lectiu diu que:
5. La ayuda para formación regulada en el presente artículo se incrementará en un 100% si el hijo del empleado cursare estudios primarios, a partir de 5º de primaria, ESO y Bachillerato o equivalentes a los anteriores oficialmente reconocidos, Formación Profesional, Enseñanzas Técnicas de Grado Medio y Asimiladas y Enseñanza Superior y dichos estudios tuviesen que cursarse en plaza distinta de la del domicilio habitual del empleado, pernoctando fuera de él.”
L’empresa interpreta a la seva manera el “tuviesen que” i diu que no pagarà aquests ajuts si els estudis existeixen al lloc de residència habitual.
UOB ho discutirà, per vàries raons:
-         La Direcció està denegant ara ajuts que concedia en el passat, a les mateixes persones, pels mateixos estudis, en les mateixes condicions.
-         L’acció de l’empresa és unilateral. Si interpreta aquest article d’una manera i, sobre tot, ho interpreta totalment diferent a com ha actuat fins ara, per què no ho du a la Comissió Mixta Interpretativa del Conveni Col·lectiu en lloc d’anar per la via dels fets consumats? Una altra demostració del poc respecte de la Direcció de BMN pels pactes que l’obliguen!
-         Podem estar d’acord que els estudis de Primària i ESO tenen la mateixa consideració a tot l’Estat, però és EVIDENT que els estudis Universitaris o altres (com certs Batxillerats o Formacions Professionals) NO TENEN LA MATEIXA CONSIDERACIÓ EN UN CENTRE QUE EN UN ALTRE.
Sindicalment estam a favor d’un ensenyament de qualitat a l’abast de tothom i en igualtat de condicions! Dit això, la norma és la norma, l’empresa ha de servar els pactes i no disposar d’ells de manera unilateral.

Seguirem informant.

DIES D’HORARI ESPECIAL
Una de les poques compensacions dels acords de maig 2013! (Molt de QUID i poc QUO!) Els dies 24 i 31 de desembre l’horari efectiu de treball és de 9 a 13:30 hores. L’empresa haurà d’especificar l’horari d’atenció al públic dins aquest marc. Aquests dies, recordau a fer ús d’aquest horari. ESTAU EN EL VOSTRE DRET!

LA TRIA DE VACACIONS: PRIOR TEMPORE!
L’article 35.2, 2n paràgraf, del Conveni Col·lectiu vigent diu:
Las entidades establecerán para cada Oficina el cuadro de personal afecto a ellas cuidando que los servicios queden debidamente cubiertos y procurando atender los deseos de aquel; en los turnos de vacaciones, los empleados con responsabilidades familiares tienen preferencia a que las suyas coincidan con los períodos de vacaciones escolares y dentro de esta situación, o si no hubiera empleados en ella, se resolverá la preferencia, dentro del Nivel, a favor de quienes tengan mayor antigüedad en la Institución. La preferencia a favor de los empleados con responsabilidades familiares no implica la elección de un turno determinado sino, únicamente, que sus vacaciones se disfruten dentro de los límites del período de vacaciones escolares; respetando este requisito, la elección del turno concreto dentro de dicho período se resolverá en favor de la mayor antigüedad en la Entidad dentro de cada Nivel, aunque los empleados solicitantes no tengan responsabilidades familiares.
En segon lloc cal recordar que, en aquest text i arreu del redactat del Conveni Col·lectiu, on ara diunivelabans hi deia categoría. Això és important perquè, tenint-ho en ment, cobra sentit el que explicarem. Amb la norma, què creis que es pretenia? Mantenir el servei (cada una de les funcions prestades per aquelles categories) o afavorir els sous més alts (prioritzar els nivells amb “galons”)?
Doncs, què és primer: l’antiguitat o el nivell? Resposta: L’ANTIGUITAT EN LA INSTITUCIÓ DINS CADA NIVELL I PER A CADA OFICINA. Hi ha dues preposicions ben significatives: “dins” i “cada”. Ubicar una situació “dins el nivell”, implica no situar-la “entre nivells”. “Cada nivell” vol dir “cadascun per separat”. Així, doncs, el personal es distribueix en nivells, cadascun per separat, i dins aquesta situació, com més antic a l’empresa, més prioritat; “segundos fuera”!
Per damunt, hi ha el respecte pels treballadors i les treballadores amb responsabilitat sobre fills en edat escolar, en el sentit que pugui fruir-se del màxim de vacacions amb els fills. Aquest punt és una condició exigible, segons la norma.
UOB recomana, per raons operatives i convivencials, considerar la plantilla del centre de treball com un bloc únic, prescindint de la distribució per nivells (a la que hi ha dret, sempre que un nivell no s’empatxi de l’altre!). Aleshores s’aplica, al bloc sencer, el criteri de l’antiguitat absoluta i el respecte a les vacacions dels fills en edat escolar. Que mai del món no quedi l’antiguitat sotmesa al nivell! Aquest abús, no d’autoritat, sinó de poder, alteraria la norma pactada i el respecte degut a les persones. Ha de triar abans qui cobra més? El que és reprovable no es pot consentir!
Us recomanam, així mateix, que eviteu disputes en un tema que no toca ser conflictiu. La mànega de la norma és ampla. Com que els nivells es consideren per separat, hi ha opcions per triar les vacacions a gust vostre. Si algú sent la grapa abusiva d’algú que li descarabuta el pla i li decep l’expectativa, que faci la sol·licitud com li sembli més de justícia obviant la coincidència amb la persona de l’altre nivell.
Volem recordar també el bon costum de fragmentar les vacacions en dos torns. La Direcció ha de tenir recursos per fer compatibles les aspiracions de tothom, justes segons la normativa, i que ningú no sigui trepitjat. Si volen pactar remeis operatius, ens tindran a apunt. La plantilla, sobre tot, també!

CLAR I RESUMIT
1.       L’únic criteri de prioritat a elegir les vacacions és l’antiguitat a l’empresa.
2.       El nivell no és mai criteri de prioritat, ni tan sols d’ordre, sinó de mera distribució.
3.       La compatibilitat amb el lleure dels fills en edat escolar és una condició afegida.
4.       Evitau l’enfrontament amb els companys i companyes amb els quals heu de fer feina en harmonia. La Direcció ha de resoldre els conflictes del quadre, però mai no accepteu els “criteris” que us comuniquin de paraula o telefònicament. Demanau-ho per escrit!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.