Traductor

dijous, 21 d’abril de 2016

4 REQUERIMENTS DE LA ITSS A BMN!

Circ. 015/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Arran de la denúncia d’UOB sobre els excessos de jornada sense cap control que es duen a terme a BMN, hem rebut ofici de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Publicam (hem ressaltat en negreta algunes parts d’especial rellevància) un dels seus demolidors paràgrafs i informam dels 4 requeriments que la ITSS fa a l’empresa:
No obstant això, com es fa constar a la denúncia que provoca l’actual actuació inspectora, aquestes convocatòries que en algunes ocasions es presenten com a meres invitacions, s’han estès a tot tipus de personal i de manera indiscriminada no són els cridats a les mateixes directius o empleats amb dedicació especial a una activitat amb desenvolupament flexible de la jornada, sinó mers treballadors de les diferents oficines. Així doncs, les reunions propostes per BMN s’han anat apartant de la lògica inicial i es plantegen com una cosa que pot afectar a qualsevol que presti serveis per a l’entitat. Les visites realitzades, han anat destinades a la corroboració d’aquest extrem. Així doncs es constata, amb aquestes visites i a més a més, la realització de reunions de treball fora de l’horari aplicable a l’empresa.
Els requeriments, formulats per la ITSS a BMN a dia 22/03/2016, són els següents:
Primer requeriment: les reunions, dins l’horari, i BMN ha d’anar en compte amb les persones a les que ha imposat reducció de jornada!
L’empresa, com a norma general, per tal que els treballadors puguin conciliar la vida laboral amb la familiar o personal, programarà totes les reunions de treball amb els empleats de l’entitat BMN durant l’horari de treball fixat per l’Acord Laboral 17/12/2013 d’homologació de condicions. Això vol dir de Dl a Dv de 8 a 15 hores.
Als treballadors de l’entitat que, en virtut de mesures col·lectives de reducció de jornada, efectivament la tinguin reduïda, únicament se’ls pot proposar l’assistència a aquestes reunions durant els horaris de prestació efectiva de treball que tinguin adjudicats.
Als efectes indicats, es consideren reunions de treball aquelles promogudes per l’empresa –sigui per convocatòria o per convidada– amb l’objecte d’exposar plans de treball, estratègies, orientacions, resultats, novetats o altres qüestions similars, propostes als empleats de la entitat.
Execució del requeriment: a partir del 28/03/2016.

Segon requeriment: si hi ha reunions fora de l’horari, BMN ha de dur un registre escrit de partícips, apuntant-hi la dedicació!
En aquells casos en què les reunions de treball no puguin dur-se a terme durant l’horari ordinari d’aplicació referit en el punt anterior, en virtut del que preveu l’article 35.5 ET, i a efectes del còmput de les possibles hores extraordinàries que puguin produir-se, l’empresa haurà de dur un registre escrit de la celebració de cadascuna de les reunions de treball celebrades fora de l’horari ordinari. En aquest registre figurarà la identificació del treballador assistent (nom, lloc de treball i centre de treball al qual està adscrit), la seva signatura i les hores o fracció d’hora en què el treballador ha participat en la reunió. Aquesta jornada extraordinària, registrada dia a dia, s’ha de totalitzar en el període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent.
Execució del requeriment: a partir del 28/03/2016.
Tercer requeriment: a cada centre de treball, s’ha de registrar també la integritat de la jornada diària a efectes del còmput d’hores extraordinàries!
L’empresa en els seus centres de treball i per a cada un d’ells, a efectes del còmput d’hores extraordinàries, haurà de portar un registre diari de la jornada de cada treballador i haurà totalitzar la jornada al període fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent. Aquest registre diari –qualsevol que sigui la modalitat escollida per l’empresa (escrita o electrònica)– ha d’incloure la identificació de cada treballador (nom i cognoms, lloc de treball i centre de treball al qual està adscrit), la seva signatura i, si més no , l’horari concret d’entrada i sortida. El registre ha de ser fiable i garantirà la invariabilitat de les dades que figuren en el mateix.
Execució del requeriment: 1 mes.
Quart requeriment: és obligatori informar mensualment la representació laboral!
Es recorda l’empresa que han de complir amb el que disposa la disposició addicional tercera b) del RD 1561/1995, de 21 de setembre, pel que fa a l’obligació d’informació a la representació laboral a l’empresa, que té dret a ser informada mensualment per l’empresari de les hores extraordinàries realitzades pels treballadors, qualsevol que sigui la seva forma de compensació, rebent a aquest efecte còpia dels resums a què es refereix l’apartat 5 de l’article 35 de l’Estatut dels treballadors
Execució immediata.
UOB vigilarà el compliment de les obligacions de BMN
en matèria de jornada i horaris!
I properament informarem de la proposta sindical en matèria de Jornades Singulars, consensuada per ugt, ccoo, cgt i UOB, que ha estat rebutjada íntegrament per la direcció de BMN, que ja diu de tornar a l’article 41. Emplaçam els sindicats a mantenir-se ferms i no fer anques enrere!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.