Traductor

dijous, 26 de maig de 2016

EXTERNALITZACIONS: NOVES DEL SUPREM!

Circ. 022/2016
Circular completa (PDF): català / castellano
Hem rebut una providència del Tribunal Suprem, Sala del Social, on s’assenyala el proper 30 de juny de 2016 per a votació i fallo sobre els recursos de cassació de BMN i Energuia Web SAU contra la sentència de l’Audiència Nacional que estimava la demanda de conflicte col·lectiu d’UOB (i desestimava la de CCOO) i declarava nul (deixant-lo sense cap efecte vàlid en dret) l’acord signat per BMN, UGT, SESFI (aleshores SELG, SIC, SECP i ACCAG) i Energuia Web SAU, el 13 de març de 2014, per incidir, alternativa o acumulativament, en els vicis de frau, dolo, coacció o abús de dret.
Se’ns adjunta també l’informe de la Fiscalia del Tribunal Suprem (Secció Social), on les frases més repetides són “el motivo no puede prosperar” y “debe ser desestimado”, atès que es desmunten tots i cada un dels motius d’impugnació del recursos de les empreses. La Fiscalia, a més de trobar una “deficiència processal” i una “contradicció” (no es pot sostenir, en un mateix recurs, una cosa i la contrària), despatxa els recursos amb assercions tan contundents com aquestes:
·         Las consecuencias de una transmisión de empresa en ningún caso pueden servir, por sí mismas, para intentar justificar una modificación de condiciones contractuales y convencionales de los trabajadores que suponga imponer condiciones menos favorables a las exigentes antes de dicha transmisión. Esto fue precisamente lo que derivó del acuerdo de 13-03-2014 y que la sentencia, de manera acertada a juicio del Ministerio Fiscal, declara nulo”.
·         ...se acudió a unas normas en fraude de ley para, en definitiva, alcanzar un objetivo distinto a la finalidad última de la normativa que no es otra que la de intentar garantizar el empleo de los trabajadores afectados. El resultado final, en ningún caso previsto por la ley, fue absolutamente el contrario”.
·         Por otra parte, ha quedado acreditado que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de garantizar los empleos, sino todo lo contrario”.
Respecte als motius amb els que UOB rebat els recursos, diu que no fan cap falta perquè “la sentencia es lo suficientemente clara en sus hechos probados y razonada en sus fundamentos jurídicos que no requieren rectificaciones o más fundamentos”. Millor!
Tant de bo, en breu, els Tribunals reparin la ignomínia d’aquells acords (el primer amb Energuia Web i el segon, amb Docout –externalització dels Serveis Generals–). Com ho explicaran els sindicats UGT i SESFI, si el Suprem els deixa sense el mantra “era para evitar despidos”?
Resposta a CCOO
Enlloc de fer potadetes, per què no fan el que dèiem a la nostra anterior circular?: si creuen que l’acord ultrapassa el Conveni Col·lectiu, que l’impugnin (com va fer UOB amb l’externalització, i si guanyen, fantàstic!), però l’acord era un fet amb una majoria sindical superior al 50%, llindar establert al Conveni que CCOO va signar, i que no especifica els límits de la “voluntarietat” o la “no voluntarietat”. Allò que no està prohibit, està permès, i les bajanades com les “majories morals” els jutges se les passen per l’entretela. Tot i els nostres advertiments, la plantilla de BMN, a les darreres eleccions, va atorgar a UGT i SESFI, en conjunt, una majoria suficient per signar acords d’eficàcia general. En tot cas, la decisió de subscriure l’acord per part d’UOB està fonamentada laboralment i jurídicament. CCOO no ha tingut tants d’escrúpols quan, amb les seves decisions, va propiciar acords d’eficàcia general que han drenat drets laborals i econòmics a la plantilla provinent de Sa Nostra!
Nova estirada d’orelles de la ITSS a BMN
Com a resultat de noves informacions de reunions els horabaixes que vàrem comunicar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), Direcció Provincial de les illes Balears, i de la visita a la seu de la ITSS de la que vàrem informar en la circular 20/2016, hem rebut ofici on l’inspector diu que BMN segueix programant reunions fora de l’horari pactat “haciendo caso omiso” dels requeriments que li va fer la ITSS. I segueix en aquests termes:
En la reunión, el representante de la empresa viene a reconocer que la empresa no ha cumplido con lo requerido...” “La conducta de la empresa [...] es contraria a lo dispuesto en el artículo 35.5 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores [...] ya que se incumple de manera notoria la obligación impuesta por dicho precepto de registrar día a día la jornada de cada trabajador y de totalizarla en el período fijado para el abono de las retribuciones, además de no entregar a cada trabajador un resumen de las horas realizadas en el recibo de retribuciones correspondiente.” “En consecuencia, tales incumplimientos son constitutivos de infracción administrativa en materia de relaciones laborales individuales según tipifica el Art. 5.1 del RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto [...] Por ello se levanta acta de infracción.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.