Traductor

dimecres, 3 d’agost de 2016

ASCENS PER CAPACITACIÓ A BMN. ELS FETS (1)

Circ. 040/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Començam un breu serial que té per finalitat explicar de manera objectiva a tota la plantilla com ha anat el procés de reclamació, denúncia i demanda, per part d’UOB, de la promoció per capacitació a BMN: quina ha estat la seva gènesi, la seva evolució i el seu desenllaç. Aquest ja ha estat segellat i el resultat, en la nostra opinió, sustentada en els fets que exposarem i corroborada per la nostra assessoria jurídica, és un despropòsit que causa considerables perjudicis al col·lectiu, anorreant expectatives al conjunt de treballadors de salaris més baixos sense contraprestació equivalent.
* * *
w L’ascens per capacitació és un dret que emana del Conveni Col·lectiu de Caixes; l’article 26. Aquest article s’ha mantingut –amb molt poques alteracions– al llarg de successives renovacions del Conveni, inclosa la darrera i més recent. L’ERO de BMN, de 28-5-2013, no va afectar la seva aplicabilitat (com sí va passar amb ascens per antiguitat o amb la meritació de triennis).
w L’article 26 estableix que cada 3 anys han d’ascendir un determinat número de treballadors (a més plantilla de nivells XI a XIII, més places) al nivell X i, el mateix número, al nivell VIII. Vegeu la redacció (Conveni anterior) de l’article 26:
Artículo 26. Promoción por Capacitación.
1.        Ascenderán por convocatoria de oposiciones cada tres años, un mínimo de:
·   3 % del total de la plantilla de niveles XIII, XII y XI al Nivel X.
·   3 % del total de la plantilla de niveles XIII, XII y XI al Nivel VIII.
2.        A las convocatorias de estas oposiciones podrán concurrir todos los empleados fijos con al menos dos años de antigüedad en la Entidad.
3.        La determinación del número de plazas a cubrir se calculará aplicando los porcentajes requeridos en el punto uno sobre el total de plantilla adscrita a los niveles XIII, XII y XI al 31 de diciembre del año anterior al de la realización de las pruebas.
4.        Las convocatorias de estas pruebas serán acordadas por cada Caja, que designará un Tribunal en cuya composición estará incluida la oportuna representación laboral.
La indicada representación laboral se establecerá de la manera siguiente:
·   Las Instituciones designarán un empleado del Grupo Profesional 1 y de Nivel igual o superior al V de la propia plantilla para los exámenes, dentro de una terna que proponga el Comité Intercentros, Comité de Empresa o Delegados de Personal en su defecto.
·   Este Tribunal cuidará de juzgar los exámenes de todas las plazas que se convoquen, siendo sus funciones garantizar el cumplimiento de las normas de la convocatoria en todo el proceso de selección.
5.        El sistema de promoción profesional por capacitación es disponible en cada Caja mediante acuerdo, sustitutivo o complementario del establecido en el presente artículo, con la representación de los trabajadores.
w Tant el punt 5 anterior com l’article 7 del Conveni estableixen clarament el caràcter de matèria disponible del sistema de promoció per capacitació. Vegeu com comença (Conveni anterior) l’article 7:
Artículo 7. Derecho necesario y negociación en ámbitos inferiores.
1.        Como regla general, las regulaciones contenidas en el presente Convenio tienen el carácter de norma mínima de derecho necesario.
2.        No obstante lo anterior, no tendrán el carácter de norma mínima de derecho necesario aquellas regulaciones en las que se establezca expresamente la disponibilidad de las mismas. En este sentido, se consideran materias disponibles por convenio colectivo de empresa o acuerdo de empresa con mas del 50% de la representación de los trabajadores, las siguientes:
·   Los distintos sistemas de promoción profesional (experiencia, capacitación y clasificación de oficinas).
·   ...
incís important: Això, ha estat clau en el desenllaç final. S’ha donat el cas que BMN i els sindicats UGT, SESFI i CGT (que sumen més del 50% de representativitat) han signat un acord laboral en matèria d’ascensos per capacitació. Aquest fet té un efecte directe sobre qualsevol demanda (preexistent o no, pròpia o d’altri) que reclami un dret “disponible” si, precisament, ha estat “disposat”. En un hipotètic judici, l’advocat de l’empresa només hauria de brandar l’acord amb la majoria sindical perquè el Tribunal li donàs la raó i enviàs el demandant a pastar fang. Més endavant incidirem en aquest tema perquè cal comparar què és el que han acordat BMN i aquests sindicats, i què demanaven les demandes que hi havia “vives”, ara dinamitades. A què han renunciat UGT, SESFI i CGT, amb quin argument, i a canvi de què?
w A Sa Nostra, les darreres oposicions d’ascens per capacitació es varen convocar el 2009. El procés es va allargar fins el 2010. Els càlculs de places es varen fer sobre la plantilla a 31-12-2008. Els efectes econòmics de les places varen ser de 1-1-2009.
w A Caja Granada i Caja Múrcia també es varen celebrar processos d’ascens per capacitació al 2009 i 2010.
w Atès que de 1-1-2009 a 31-12-2011 passen tres anys complets, el gener de 2012 es va lliurar a l’empresa un escrit conjunt signat pel president del Comitè Intercentres de Sa Nostra i les seccions sindicals amb presència a Sa Nostra (CCOO, UGT i UOB) en què es demanava nova convocatòria d’ascens per capacitació, amb les places distribuïdes per illes (com s’establia al Pacte d’Empresa de Sa Nostra). Els signants afirmen que “...el proceso de cambios en que pueda estar inmersa la empresa, no debe ser causa ni justificación para paralizar la promoción interna por capacitación, que es una condición reconocida con carácter colectivo”. Aquesta comunicació conjunta i totes les posteriors (d’UOB), ignorades i desateses per la Direcció de BMN, formaven part de la prova documental de la demanda judicial d’UOB.
w El 24-7-2013, UOB reclama per carta a RRHH els ascensos per capacitació, tot avisant que en cas de ser desatesos acudirem la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), i feim pública la carta a la circular 61/2013.
w El 15-5-2014 donam entrada al registre de la ITSS (illes Balears) d’un escrit de denúncia per la no aplicació de la promoció per capacitació a BMN i n’informam públicament en la circular 21/2014. També es remet la denúncia per fax a la ITSS central de Madrid.
w El 9-6-2014 la ITSS provincial ens remet ofici en què ens dóna la raó: la obligació de convocar el procés de promoció afecta l’empresa BMN. Aquesta documental formava part fonamental de la prova de la demanda judicial d’UOB.

Continuarà...