Traductor

divendres, 5 d’agost de 2016

HEMEROTECA UOB, PER A LA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ PARLAMENTÀRIA SOBRE SA NOSTRA!

Circ. 042/2016
Circular completa (PDF): català / castellano 
Arran de l’escàs interès que desperta en alguns partits polítics la idea d’una comissió d’investigació parlamentària sobre Sa Nostra (fins i tot es parla de descafeïnar-la mesclant-hi altres entitats sobre les que la Comunitat Autònoma no tenia les exclusives competències de tutela que tenia sobre Sa Nostra!), hem cregut oportú cercar i posar a l’abast de la plantilla dos documents oficials de l’any 2010, molt interessants.
El primer document (el podeu descarregar aquí) és el Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears (BOPIB), núm 123, de 16 d’abril de 2010. A la pàgina 18 del PDF (4206 del BOPIB), podreu veure el contingut de la (doble) proposició no de llei, RGE núm. 1258/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la regulació de la participació del Govern de les Illes Balears en els processos de fusió i concentració de caixes d'estalvi, presentada aleshores a la Mesa del Parlament. Recomanam la lectura de l’Exposició de motius i dels dos punts formals de la Proposició no de llei: primer, instar el Govern per promoure la redacció d’una llei de caixes d’estalvi; segon[1], una mesura transitòria immediata que en aquell moment era vital aprovar per garantir la supervivència de Sa Nostra, la seva plantilla i l’Obra Social!
El segon document (el podeu descarregar aquí) és el Diari de Sessions del Ple del Parlament de les Illes Balears, sessió celebrada el 9 de novembre de 2010. A partir de la pàgina 31 del PDF (5107 del Diari), podreu llegir les intervencions i arguments dels senyors diputats Melià (Grup Mixt), Alorda (Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds), Carretero (Grup Socialista) i Serra (Grup Popular), prèvies a la votació que va esclafar el segon punt de la PNL (3 a favor – 44 en contra). Dúiem molts d’anys sense llei de caixes, però en aquell moment el que calia era desactivar el temporitzador de la bomba que havien adossat a Sa Nostra!
Atesa la gravetat i les conseqüències del que varen decidir en aquella sessió, volem apuntar una primera pregunta per a la comissió d’investigació, pregunta adreçada als responsables dels partits polítics que es varen posicionar en contra d’aquell tallafocs: ens poden dir, senyores i senyors, quins dels seus arguments se sostenen avui, si encara votarien el mateix i els noms i llinatges dels qui els varen assessorar des de dins o des de fora de Sa Nostra? Gràcies![1] 2. Com a mesura transitòria immediata, instar el Govern de les Illes Balears perquè aprovi un decret de manera urgent i extraordinària perquè qualsevol caixa d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears necessiti del Govern de les Illes Balears autorització per a la cessió global de l’actiu i passiu i l’escissió, una vegada adoptat l’acord per l’assemblea general, de manera similar als processos de fusió. També correspondria al Govern de les Illes Balears la necessària autorització prèvia a la possible adhesió d’una caixa d’estalvis amb domicili social a les Illes Balears a un sistema institucional de protecció que suposi una aliança o integració, ja sigui per mecanismes contractuals o bé amb la creació d’entitats per a la realització d’activitats comunes, destinades a garantir la liquiditat i solvència dels seus integrants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.