Traductor

dilluns, 31 d’octubre de 2016

SEGUEIXEN ESPOLIANT EL NOSTRE FONS DE PENSIONS!

Circ. 055/2016
Circular completa (PDF): català / castellano


Ha quedado acreditado, hasta la saciedad, que la finalidad perseguida por las empresas no fue nunca la de garantizar los empleos, sino todo lo contrario.
STS 716/2016 (UOB vs BMN/EnerguiaWeb/UGT/SESFI)
Dia 25 d’octubre passat hi va haver reunió de la Comissió de Control del Fons de Pensions. El representant d’UOB es va veure en la necessitat de fer algunes intervencions, en defensa dels treballadors de BMN que provenen del pla de prestació definida de Sa Nostra.
D’una banda també va fer intervencions en defensa del cas particular de partícips que ho eren del Pla de Pensions. Quan érem Sa Nostra i hi havia una Comissió de Control paritària, casos com aquests s’haurien resolt amb diligència. Ara, en canvi, dins BMN i amb una Comissió de Control amb majoria sindical, no s’arriben a resoldre mai. Qui ho entén? (Nosaltres, sí que ho entenem, perquè gràcies a la confiança majoritària de la plantilla de les Balears som presents a totes les comissions i meses i podem constatar què està passant amb els sindicats majoritaris de BMN.)
El representant d’UOB també va reiterar la total disconformitat amb l’existència d’una comissió permanent que a més no doni compte a la Comissió de Control. La intervenció del representant d’UOB va anar en la línia de la que ja va fer el seu predecessor, reflectida a l’acta de la 2a sessió, de 27-01-2014, sobre l’aprovació de la creació d’una “comissió permanent” i de les seves funcions. I vàrem sol·licitar que es posassin a disposició de la Comissió de Control totes les actes de la comissió permanent fins a la data.
Un tema important: la modalitat de “promoció conjunta” que varen triar per passar-nos l’aprimador obliga a fer certs complements econòmics. Com això ho troben car, ara es plantegen la idoneïtat d’aquest sistema. El representant d’UOB va manifestar que era insòlit que això es plantegi ara, precisament quan del que es tracta és d’assegurar (protegir) drets. Qui va proposar el sistema de “promoció conjunta” sense que hi hagués necessitat en aquell moment, de fer-ho així? L’assessoria jurídica de CPPS. Qui ho va aprovar? Les entitats i els sindicats majoritaris. UOB entén que s’han de complir les obligacions legals, sense intentar defugir-les.
Precisament són els actuaris de l’empresa consultora CPPS els qui argumenten que cal tornar a baixar els drets consolidats, ep!, en data 31-12-2014!, a un seguit de partícips que venen de Sa Nostra. Vàrem incidir de nou en la manca d’independència d’aquests actuaris, que els invalida legalment per a dur a terme qualsevol revisió (en particular, del 2014) del pla de pensions de BMN, perquè la llei és taxativa quan diu que l’actuari de revisió ha de ser independent, amb encomana expressa i exclusiva de realitzar la revisió actuarial. No és el cas de CPPS. És notori que hi ha participació accionarial de centrals sindicals firmants d’acords laborals a BMN. A més a més, l’actuari en qüestió ha participat activament en el procés de transformació y unificació de prestacions. Ni independència ni exclusivitat.
I després, sobre el tema de l’espoli continuat, el representant d’UOB es va oposar a les redefinicions a la baixa dels drets consolidats (per simple igualació a la quantia de les provisions matemàtiques) que va proposar l’actuari de revisió de CPPS. Aquesta igualació a la baixa ja és de per sí discutible. Però encara ho és més que les provisions sofreixin retalls per l’aplicació  d’acords laborals que han tingut un impacte directe en el pla de prestació definida de Sa Nostra, els seus partícips, i només en aquests. Acords, per exemple, com la suspensió del còmput de triennis, la homologació salarial i la reducció del 25% del cost de la prestació social complementària. El repartiment de càrregues no ha estat equitatiu ni transversal. Per acabar-ho d’adobar, aquests acords laborals varen ser firmats per les mateixes entitats (empresarials i socials) que varen impulsar la transformació i unificació de prestacions. Coneixien l’impacte que produirien en el pla de Sa Nostra?
No deien que s’havien de respectar escrupolosament els drets consolidats?
Què voldran fer ara amb el superàvit milionari que han generat?
El mateix dia 25, UOB va emetre un correu als nostres afiliats de BMN, que deia així:
Segueix l’espoli a les nostres pensions!
Ens veim en el cas d’emetre aquest comunicat d’urgència davant la gravetat del que s’ha acordat avui a Madrid a la Comissió de Control del “Pla de Pensions de Promoció Conjunta d’Empleats de BMN i entitats del SIP”.
Aquesta Comissió està formada per representants de les empreses i dels sindicats i avui es reunia per tractar l’exercici 2015.
S’ha decidit, fora de l’ordre del dia i amb el vot en contra del representant d’Unió Obrera Balear i d’un representant de CCOO (també de les illes Balears), tornar enrere drets consolidats de 31-12-2014 a un seguit de partícips provinents de Sa Nostra, tot rebaixant-los per un muntant de 2,4 milions d’euros. Aquest import, sumat a l’import retallat en el passat, provinent de drets consolidats i certificats, la Comissió de Control el deixa a l’arbitri de l’empresari.
Els representants d’UGT han votat en bloc a favor d’aquest nou espoli a les nostres pensions. Seguirem informant.
Posteriorment, UGT va contestar a aquest correu intern d’UOB amb una circular pública (“UOB miente”). Tal vegada perquè varen rebre alguna telefonada demanant explicacions? Doncs, per deixar clar qui menteix i qui vol amagar la seva responsabilitat, restam a disposició per explicar de primera mà als partícips afectats com estan les coses. Per començar, podem avançar que:
  1. 1)   Una retroacció de 2.4 milions d’euros de drets consolidats té la suficient entitat i transcendència com per ser despatxada dins un punt genèric “asuntos pendientes” i amb un annex al dictamen actuarial presentat en el moment, que canviava substancialment el dictamen original, sense que hagués estat remès als comissionats amb la suficient antelació per a la seva anàlisi.
  2. 2)   L’entitat gestora (Caser), per dur a terme la baixada dels drets consolidats, necessita un certificat de la Comissió de Control. Un certificat d’una decisió (acord) de la Comissió, evidentment, perquè aquest és un òrgan col·legiat i sobirà, al que la Llei atorga moltes atribucions, entre elles la de decidir què fer davant una discrepància entre l’actuari ordinari i el de revisió (més si el primer decideix canviar d’opinió per sorpresa). UOB es va manifestar en contra de la decisió i també un representant de CCOO de les illes.


Continuarà.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.